History > Chinese Dynasties
Dynasty
Date
Founder
Xia 21-1700 BC Yu the Great
Shang 17-1046 BC Tang
Zhou 1046-256 BC  
Western Zhou 1046-771 BC King Wu (Ji Fa)
Eastern Zhou 770- 256 BC King Ping (Ji Yijui)
Qin 221-207 BC

Qin Shi Huang
(Ying Zheng/
Zhao Zheng

Han 202 BC-220 Lui Bang
Weatrn Han 202 BC-9 Lui Bang
Xin 9 - 23 Wang Mang
Eastern Han 25-220 Liu Xiu
Kingdom of
Wei
220-265 Cao Pi
Kingdom of
Shu
221-263 Liu Bei
Kingdom of
Wu
222-280 Sun Quan
Jin 265-280 Sima Yan
Eastern Jin 317-420 Sima Rui
Song 420-479 Liu Yu
Qi 479-502 Xiao Daocheng
Liang 502-557 Xiao Yan
Chen 557-589 Chen Baxian
Northern Wei 386-534 Tuoba Gui
Eastern Wei 534-550 Yuan Shanjian
Western Wei 535-557 Yuan Baoju
Qi 550-577 Gao Yang
Zhou 557-582 Yuwen Jue
Sui 581-618 Yang Jian
Tang 618-907 Li Yuan
Liang 907-923 Zhu Wen
(Zhu Huang)
Tang 923-936 Li Cunxu
Jin 936-946 Shi Jingtang
Han 947-950 Liu Zhiyuan
Zhou 951-960 Guo Wei
Song 960-1279 Zhao Kuangyin
Liao 907-1125 Yelu Abaoji
Xia 1038-1227 Li Yuanhao
Jin 1115-1234 Wan-yen A-ku-ta
Yuan 1271-1386 Kublai Khan
Ming 1368-1644 Zhui Yuanzhang
Quing 1644-1911 Aisin Gioro Nurhachi/
Hong Taij/Fulin
   
Copyright © The Gaston Co. 2014